1. محمد امینی , Hamid Ekhteraei Toussi , Mahmoud Shariati , Experimental study of the ratcheting effect on the fatigue life of welded aluminium 2024-T351 , The Biennial International Conference on Experimental Solid Mechanics , 2016-02-16
  2. morteza ashhdi , Hamid Ekhteraei Toussi , Structural analysis for the autofrettage of FGM cylindrical vessels , The International Conference On Advances in Civil and Structural Engineering-CSE 2014 , 2014-08-02
  3. Alireza Shirshad , Hamid Ekhteraei Toussi , ارتعاش در صفحات خورشیدی تجهیزات فضایی در اثر انتقال حرارت غیر فوریه ای , دوازدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران , 2013-02-19
  4. Hamid Ekhteraei Toussi , hamed izadi ghoddusi , An enhanced iterative method for inverse structural problems , ACEX2010 , 2010-07-08
  5. JAVAD GOHARIAN , Hamid Ekhteraei Toussi , ّFluidization in a vibrated column of spherical particles , International Conference on Advances in Mechanical Engineering-ICAME 2009 , 2009-06-24
  6. JAVAD GOHARIAN , Hamid Ekhteraei Toussi , Microdynamic analysis of oscillating transportation of particles , International Conference on Advances in Mechanical Engineering-ICAME 2009 , 2009-06-24
  7. Hamid Zabihi Ferezqi , Masoud Tahani , Hamid Ekhteraei Toussi , Analytical Approach to Free Vibration of Cracked Timoshenko Beams Made of Functionally Graded Materials , 15th International Conference on Composite Structures , 2009-06-15
  8. Mojtaba Sadeghian , Hamid Ekhteraei Toussi , مرتضی پاکدامن , تحلیل ارتعاش تیرها به کمک الگوریتم بهینه سازی BFGS , اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات , 2008-01-28
  9. Mahdi Rezaei Farimani , Hamid Ekhteraei Toussi , تحلیل مقایسه ای بروش اجزاء محدود، گالرکین بدون المان، اجزاء مرزی و حجم محدود در مسائل مکانیک جامدات , 2007 Internatonal Conference in Engineering and Mathematics , 2007-07-09
  10. محمد حسین کارگرنوین , شهریار فریبرز , Hamid Ekhteraei Toussi , تحلیل ارتجاعی-مومسان مسائل صفحه ترکدار توسط روش گالرکین بدون المان , یازدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک , 2003-05-13
  11. محمد حسین کارگر نوین , شهریار فریبرز , Hamid Ekhteraei Toussi , تحلیل تنش در اطراف ترک در شرائط ارتجاعی-مومسان و خزشی بروش گالرکین بدون المان , یازدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک , 2003-04-13