1. محمد حسین کارگرنوین , شهریار فریبرز , Hamid Ekhteraei Toussi , تحلیل ارتجاعی-مومسان مسائل صفحه ترکدار توسط روش گالرکین بدون المان , یازدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک , 0000-00-00
  2. محمد حسین کارگر نوین , شهریار فریبرز , Hamid Ekhteraei Toussi , تحلیل تنش در اطراف ترک در شرائط ارتجاعی-مومسان و خزشی بروش گالرکین بدون المان , یازدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک , 0000-00-00
  3. Mahdi Rezaei Farimani , Hamid Ekhteraei Toussi , تحلیل مقایسه ای بروش اجزاء محدود، گالرکین بدون المان، اجزاء مرزی و حجم محدود در مسائل مکانیک جامدات , 2007 Internatonal Conference in Engineering and Mathematics , 0000-00-00
  4. Mojtaba Sadeghian , Hamid Ekhteraei Toussi , مرتضی پاکدامن , تحلیل ارتعاش تیرها به کمک الگوریتم بهینه سازی BFGS , اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات , 0000-00-00
  5. Hamid Zabihi Ferezqi , Masoud Tahani , Hamid Ekhteraei Toussi , Analytical Approach to Free Vibration of Cracked Timoshenko Beams Made of Functionally Graded Materials , 15th International Conference on Composite Structures , 0000-00-00
  6. JAVAD GOHARIAN , Hamid Ekhteraei Toussi , ّFluidization in a vibrated column of spherical particles , International Conference on Advances in Mechanical Engineering-ICAME 2009 , 0000-00-00
  7. JAVAD GOHARIAN , Hamid Ekhteraei Toussi , Microdynamic analysis of oscillating transportation of particles , International Conference on Advances in Mechanical Engineering-ICAME 2009 , 0000-00-00
  8. Hamid Ekhteraei Toussi , hamed izadi ghoddusi , An enhanced iterative method for inverse structural problems , ACEX2010 , 0000-00-00
  9. morteza ashhdi , Hamid Ekhteraei Toussi , Structural analysis for the autofrettage of FGM cylindrical vessels , The International Conference On Advances in Civil and Structural Engineering-CSE 2014 , 0000-00-00
  10. Alireza Shirshad , Hamid Ekhteraei Toussi , ارتعاش در صفحات خورشیدی تجهیزات فضایی در اثر انتقال حرارت غیر فوریه ای , دوازدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران , 0000-00-00
  11. محمد امینی , Hamid Ekhteraei Toussi , Mahmoud Shariati , Experimental study of the ratcheting effect on the fatigue life of welded aluminium 2024-T351 , The Biennial International Conference on Experimental Solid Mechanics , 0000-00-00